STANOVY ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE BISKUPICE

ZKO Biskupice se řídí stanovami MSKS (viz nástěnka v klubovně)

 1. Každý člen má právo využívat výcvikové prostory a zařízení ZKO Biskupice
 2. Výcvik se provádí dle požadavků člena, předpokladů psa a možností ZKO
 3. Při schvalování i hlasování v ZKO rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů
 4. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

Povinnosti členů:

 • Dodržovat stanovy MSKS a ZKO Biskupice
 • Dodržovat řád cvičiště ZKO Biskupice
 • Chránit výcvikové prostory a zařízení v ZKO
 • Účastnit se všech schůzí pořádaných ZKO
  • Při neúčasti na výborové nebo členské schůzi se seznámit s obsahem a respektovat usnesení
 • Na požádání členů výboru nebo členů kontrolní komise přinést k nahlédnutí očkovací průkaz psa
 • Zajímat se o činnost klubu
 • Aktivně se zúčastňovat výcviku a mít zájem zvyšovat vycvičenost svého psa i své znalosti
 • Odpracovat v každém kalendářním roce 15 brigádnických hodin
 • Řádně odpracované brigádnické hodiny si každý člen zaznamenává sám do brigádnického sešitu a nechává stvrdit podpisem hospodáře připadně členem výboru. Nepodepsané odpracované hodiny se nezapočítávají do součtu brigád na daný rok.
 • Při neodpracování stanoveného počtu brigádnických hodin zaplatit částku dle tabulky (1h = 100Kč)
 • Brigády na daný rok musí být odpracovány do 31.10. Po tomto datu - od 1.11. jsou již brigádnické hodiny počítány na rok následující.

 

Vstupní příspěvek
nového člena

Roční příspěvek
stálého člena

Příspěvek za každou
neodpr. Brig. hodinu

Dospělí

1000,-

400,-

100,-

Děti do 15-ti let

500,-

150,-

100,-

Inv. a star. důchodci

500,-

150,-

100,-

Přímý rodinný příslušník

500,-

150,-

100,-

Figuranti

--------

150,-*

--------

Obnovení členství

400,-

400,-

100,-

Udržovací příspěvek

--------

150,-*

--------

* Na žádost člena – odsouhlasí výbor
- uvedené příspěvky na další kalendářní rok je člen povinen uhradit od 1.11. – 20.12.

O přijetí fyzické osoby za člena ZO rozhoduje výbor ZO na základě písemné přihlášky (dle stanov MSKS)

Pokud člen neuhradí příspěvek do uvedeného data, bude jeho členství v ZKO považováno za ukončené, tak jako i při porušování stanov ZKO Biskupice.
Za každého člena odvádí ZKO Biskupice část příspěvku do MSKS, zbývající část příspěvků bude použito na výcvik, potřeby klubu a údržbu cvičiště.
Obnovení členství v ZKO na vlastní žádost odsouhlasí výbor.
Zaplacením vstupního příspěvku 1000,- do 30.09. se stává zájemce členem na daný rok a je v něm osvobozen od brigád.
Na následující rok již zaplatí jako každý člen 400,- a odpracuje v něm stanovený počet brigádnických hodin.
Zaplacením vstupního příspěvku 1000,- od 01.10. se stává zájemce členem až v následujícím roce a je povinen odpracovat stanovený počet brigádnických hodin.
Členství vzniká s roční zkušební dobou, člen může být během této doby vyloučen bez udání důvodu
(např. porušení stanov, dlouhodobý nezájem o klub a neaktivita).

Poplatek za jednorázové využití cvičistě 50,-/pes