Řád cvičiště

Vstup na cvičiště je povolen pouze členům ZKO a jimi uvedeným hostům

 

Každý člen i host klubu je povinen tento řád dodržovat!

Dále je povinen řídit se stanovami ZKO Biskupice (viz klubovna)

(za svého hosta přebírá odpovědnost člen ZKO)

 

    1.  Povinnosti všech - informovat vždy předsedu klubu o všech
         mimořádných aktivitách na cvičišti ZKO.

           (brigády, trénink s hostem, nocování na cvičišti, opékačka, atd..)
           Povinností všech - informovat vždy hospodáře klubu o veškeré brigádnické činnosti před
           započetím každé brigády!!

  
   2.  Všichni členové ZKO, návštěvníci cvičiště, účastníci pořádaných akcí jsou povinni dbát rohzodnutí
        a pokynů členů výboru ZKO Biskupice

        (při výcviku dbají pokynů výcvikáře a veoducích kurzů)

 
    3.  Na cvičiště přivádíme pouze psa zdravého a v dobré fyzické kondici.
          (pes bude řádně odčerven, odblešen a naočkován dle veterinární praxe)

 
    4.  Za škody způsobené psem odpovídá ten, kdo jej na cvičiště přivedl, popř. majitel psa.
         U nezletilých - zákonný zástupce.


     5.  Každý je povinen uklidit po svém psovi případné znečištění na místo k tomu určené
          (lopata je k dispozici)

  
   6.  Udržovat čistotu a pořádek na cvičišti, zvláště v odkládacích kotcích, parkovišti, přístupové cestě
        a přilehlém okolí cvičiště.


     7.  Dodržovat vnitřní řád klubovny
          (je vyvěšen na nástěnce uvnitř klubovny)


     8.  Chovat se na cvičišti vždy ohleduplně ke všem zúčastněným.
          (každý člen ZKO má právo využívat prostory cvičiště)


     9.  Zákaz uvazování psů u plotu a na cvičišti - stromky, překážky atd..
          (používáme pouze kotce a úvazné kolíky)


   10.  Při odebírání psa z odkládacího kotce vždy uzavřít branku kotce.
         (nebezpečí úrazu psa nebo psovoda)


   11.  Při použití odkládaček respektovat přednostní právo výrobce - uživatele.
         (jména uživatelů jsou umístěny na kotcích)


  12.  Všechny brány, branky vždy řádně uzavírat.
         (v průběhu výcviku a hlavně při odchodu ze cvičiště)


   13.  Povinností každého člena je chránit veškerý majetek klubu, zamezit jeho zničení a odcizení.
          (včetně okrasné zeleně)


   14.  Zákaz sjíždění vozidly z hlavní silnice na louku k lávce přes potok k cvičišti.

 

Porušení kteréhokoliv bodu tohoto řádu se člen vystavuje
kárnému řízení dle stanov.